Produkter

Generelle handelsbetingelser

Generelt
Disse handelsbetingelser gælder for samhandel med Partnermedier herunder annoncering samt køb af annonceringsydelser.

Annoncekodeks
Indrykkede annoncer må ikke stride mod gældende lov eller det internationale kodeks for reklame. Ansvaret herfor påhviler annoncøren, ikke Partnermedier. I øvrigt forbeholder Partnermedier sig ret til at afvise annoncer, vi ikke ønsker at optage. Det er til enhver tid annoncøren/kundens ansvar at sikre sig lovligheden af annoncerne, herunder rettigheder til kommercielt indhold samt rettigheder til fremsendt billedemateriale jf ophavsretloven. Partnermedier kan ikke holdes ansvarlig for brud på ovenstående, således vil ethvert krav Partnermedier måtte blive mødt med på baggrund af annoncering/produktion blive rejst mod annoncøren, således at Partnermedier holdes skadesløs.

Fejl/Reklamationer
Hvis Partnermedier entydigt bærer ansvaret for fejl i en annonce, yder vi en reduktion, der højst kan beløbe sig til annoncens pris eller gen-indrykning af annoncen og kun for indrykning i egne og/eller partnertilknyttede publikationer. Partnermedier bærer ikke ansvar for bureaufejl. Reklamationer skal være Partnermedier i hænde senest 5 dage efter indrykning/leveret ydelse. Reklamation over modtaget faktura skal være os i hænde senest 7 dage efter modtagelse af faktura.

Priser
Alle oplyste priser er eksklusive moms, medmindre andet er angivet. 

Betaling
Betaling skal ske indenfor den på fakturaen angivne betalingsfrist. Sker betaling ikke rettidigt, er Partnermedier berettiget til at tilskrive renter af det skyldige beløb med pt. 2 % pr. måned af den til enhver tid værende saldo fra forfaldsdato og til betaling sker.
Partnermedier kan opkræve et rykkergebyr på DKK 100,00 for hver udsendt betalingspåmindelse. Manglende betaling vil efter 2. rykker blive overdraget til retslig inkasso uden yderligere varsel. Vi forbeholder os ret til at opkræve forudbetaling fra direkte annoncører.

Generel ansvarsbegrænsning
Partnermediers ansvar over for kunden/ordregiver kan aldrig overstige den nettopris, annoncøren har betalt for annonceringen/ydelsen. Der kan i intet tilfælde kræves dækning af direkte eller indirekte tab som følge af fejl i annoncer, manglende indrykning eller pga. forkert benyttet annoncemateriale.

Redaktionelt indhold
Annoncer må ikke kunne forveksles med redaktionelt indhold. Annoncer, der vurderes til en sådan forveksling, vil blive tydeligt deklareret som “ANNONCE“ eller “SPONSORERET INDHOLD”.

Standsning/annullering efter deadlines 
Ved annulleringer, som sker efter de fastsatte deadlines, er Partnermedier berettiget til at fakturere ordregiveren/annoncøren hele den aftalte pris.

Ophavsrettigheder
Partnermedier har alle ophavsrettigheder over indhold bragt i Partnermediers publikationer, herunder også vores partnerpublikationer, hvor Partnermedier er angivet som udgiver.

Force majeure
Partnermedier er ikke ansvarlige overfor kunden når omstændigheder indtræffer, som Partnermedier ikke er direkte herre over, såsom naturkatastrofer, strejker, forsinkelser fra underleverandører o.lign. I disse tilfælde er Partnermedier berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt erstatningsfrit annullere aftalen helt eller delvist.

Lovvalg og tvister
Enhver tvist mellem Partnermedier og annoncører/kunde er underlagt dansk ret og skal således afgøres ved de danske domstole.